Važne informacije za turiste koji borave u Hrvatskoj
Poštovani,
prijava boravka i plaćanje boravišne pristojbe za domaće i strane goste obavezni su prema Zakonu o boravišnoj pristojbi, te Zakonu o kretanju i boravku stranaca.

Provjerite da li ste prijavljeni!

Molimo Vas da zbog Vaše udobnosti i ostvarivanja prava provjerite jeste li prijavljeni za cijelo vrijeme svog boravka, od dana dolaska do dana odlaska.

Svaki pružatelj usluge smještaja dužan je prijaviti boravak svojih gostiju, posjedovati potvrdu o prijavi boravka za svakog gosta u bilo kojem od komercijalnih smještajnih objekata (hoteli, aparthoteli, turistička naselja, apartmani, kampovi, pansioni, prenoćišta, hosteli, privatni smještaj, marine i dr.) i na zamolbu gosta dužan je predočiti istu.

Vaša provjera posebice je važna i potrebna ukoliko boravite u privatnom smještaju zbog kvalitete usluge i Vaše udobnosti te onemogućavanja ilegalnog rada onih domaćina koji nisu po zakonu registrirani za pružanje usluge smještaja

Ukoliko boravite izvan komercijalnih smještajnih objekata prijavu ste dužni izvršiti sami u roku od 24 sata u najbližoj policijskoj upravi ili postaji!

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji i želimo Vam ugodan boravak.
Vaša Hrvatska turistička zajednica


Izvadak iz ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRlSTOJBI (NN. 35/95; 52/95; 64/00)


Članak 1.
Građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost (u daljnjem tekstu: smještajni objekt) placa boravišnu pristojbu. Smještajnim objektom u smislu ovoga Zakona razumijeva se: hotel, pansion motel, turistički apartman, odmaralište, odmaralište za djecu i mladež kamp kuca i stan za odmor, soba za iznajmljivanje, lječilište, planinarski dom prenoćište, vez u luci nautičkog turizma (sidrištu, privezištu, turističkoj luci, marini i nautičkom centru) i svi drug objekti u kojima se građanima pružaju usluge noćenja.

Članak 2.
Boravišnu pristojbu placa vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kuci ili stanu. Osobe iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju kada u kuci i stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Boravišnu pristojbu placa i vlasnik plovila koje se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma kada boravi na plovilu te sve osobe koje borave na tom plovilu Kućom ili stanom za odmor, iz stavka 1. ovoga članka, smatra se svaka zgrada ili stan, koji se koriste sezonski ili povremeno. Kućom za odmor, u smislu ovoga Zakona, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih strojeva, alata i slično.

Članak 3.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. slijepe i gluhe osobe i s tjelesnim invaliditetom,
3. sudionici školskih izleta organiziranih od strane školske ustanove
4. osobe upućene na liječenje u lječilište od strane zdravstvene ustanove,
5. dugogodišnji stalni gosti u turističkom mjestu zaslužni za unapređenje turizma, na prijedlog mjesnog odbora, a po posebnoj odluci turističkog vijeća turističke zajednice,
6. pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane, kada noće u smještajnom objektu, a nalaze se na obavljanju službenih zadaća,
7. sezonski radnici s prijavljenim boravkom u turističkom mjestu,
8. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi u sidrištu ili vezu u luci,
9. vlasnici izvorne stare obiteljske kuće, stečene nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao prebivalište u turističkom mjestu i članovi njegove uže obitelji kada borave u toj kuci.

Članak 4.
Osobe od 12 do navršenih 18 godina starosti, plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50%. Članak 5. Vlasnik iz članka 2. stavka 1. ovog Zakona i članovi njegove uže obitelji, plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%. Članovima uže obitelji vlasnika kuće i stana za odmor u smislu ovoga Zakona smatraju se supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, roditelji i usvojitelji.

Članak 5a.
Osobe koje borave na plovilu dok se ono nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu. Stalni vez u luci nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, je vez u luci nautičkog turizma koji se koristi na temelju ugovora o zakupu za razdoblje od godine dana. Godišnji paušalni iznos iz stavka 1. ovoga članka, placa korisnik stalnog veza u luci nautičkog turizma u jednokratnom iznosu za sve osobe koje borave na plovilu. Visinu godišnjega paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma, na prijedlog ministra turizma, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5b.
Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma dužna je najkasnije do 31. svibnja tekuće godine turističkoj zajednici općine, grada ili turističkoj zajednici mjesta dostaviti podatke o zaključenim ugovorima o zakupu stalnog veza u luci nautičkog turizma i to ime i registarski broj plovila, ime i prezime te jedinstveni matični broj ili broj putovnice vlasnika plovila. Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je turističkim zajednicama iz stavka 1. ovoga članka prijaviti svaku promjenu podataka glede ugovora o zakupu stalnog veza u luci nautičkog turizma te svaki novi ugovor o zakupu stalnog veza najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promjene odnosno od dana zaključivanja ugovora.".

Članak 6.
Boravišna pristojba placa se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Boravišnu pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani. Na strane državljane ne primjenjuju se odredbe članka 5. i 12. ovoga Zakona.

Članak 7.
Osobe iz članka 3. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona dokazuju pravo na oslobađanje od plaćanja boravišne pristojbe, a osobe iz članka 4. i 5. dokazuju pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe potvrdama odgovarajućih ustanova, liječničkim svjedodžbama i sličnim ispravama te iskaznicom udruženja građana.

Članak 8.
Visinu boravišne pristojbe na prijedlog ministra turizma utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u prvoj polovini tekuće godine za slijedeću godinu. Razdoblje glavne sezone, predsezone i posezone u turističkim mjestima utvrdit će ministar turizma na prijedlog županijske skupštine.

Članak 11.
Pravne i fizičke osobe, koje pružaju uslugu noćenja u smještajnim objektima naplačuju boravišnu pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge. "Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje daju u zakup vez u luci nautičkog turizma, račun za boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu izdaju istodobno s računom za plaćanje zakupnine za stalni vez.". U računu za pružene usluge iz stavka 1. ovoga članka posebno se označuje iznos naplaćene boravišne pristojbe, a u slučaju iz članka 3. ovoga Zakona navodi se osnova za oslobođenje od plaćanja, te u slučajevima iz članka 4. i 5. ovoga Zakona navodi se i osnova za plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe.

Članak 14.
Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama ili turističkoj zajednici mjesta, sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. "Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma nisu dužne prijaviti boravak osoba koje borave na plovilu dok se ono nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma.". Vlasnici iz članka 2. ovoga Zakona dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama ili turističkoj zajednici mjesta prijaviti svoj boravak ili boravak svih ostalih osoba, te odjaviti njihov boravak. Vlasnik iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je prijaviti boravak osoba samo u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Izvadak iz ZAKONA O BORAVKU I KRETANJU STRANACA (NN 53/91,22/92)

Članak 1.
Strancem se, u smislu ovoga zakona, smatra osoba koja nije hrvatski državljanin.

Članak 61.
Pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja strancima, a i osobe kod kojih stranci dolaze u posjet, dužni su nadležnom tijelu prijaviti boravak stranaca u roku 12 sati od trenutka davanja usluge smještaja, odnosno od trenutka dolaska stranca u posjet. Stranac koji se ne koristi uslugama smještaja iz stavka 1. ovoga članka dužan je nadležnom tijelu prijaviti boravak u roku 24 sata od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno prijaviti boravak i promjenu adrese stana u roku 24 sata od promjene boravišta odnosno od trenutka promjene adrese stana u mjestu boravišta. Boravak stranaca može se prijavljivati i putem turističkih odnosno putničkih agencija.

Stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze stranim plovilima namijenjenim razonodi ili sportu i koji se koriste smještajem na tim plovilima prijavljuju svoj boravak samo u luci, odnosno pristaništu u kojem se po njihovom ulasku u Republiku Hrvatsku obavlja kontrola prelaska državne granice. U tom slučaju, zahtjev za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta stranca (obrazac 8a) podnosi se tijelu nadležnom za kontrolu prelaska državne granice (članak 27. Pravilnika)
 
Kontakt TZ Grebaštica - Šparadići

TZ MJESTA GREBAŠTICA

Grebaštica Donja bb, 22010 Grebaštica - Hrvatska

Email: info@tz-grebastica.hr
Tel: 00.385.22.577.044 | Fax: 00.385.22.577.044
Poštovani mješani Grebaštice i Šparadića!
TZ mjesta Grebaštica ima vlastitu internet stranicu na kojoj se prezentira mjesto, njegove ljepote, znamenitosti i prednosti. Svi oni koji se na ovoj stranici predstave imat će mogućnost da budu brzo i jednostavno vidljivi i da imaju izravni kontakt s gostima Europe koji čine većinu gostiju.

Obrazac u MS Word formatu   Obrazac skinuti, spremiti (Save) na Vaše računalo, popuniti i vratiti na: info@tz-grebastica.hr

Grebastica video


Get the Flash Player to see this player.
Click for more information!
 

KUD Bedem je ostavio neizbrisiv trag u kulturnom životu Grebaštice i postao brand. Jedan od najboljih i najuspješnijih Kulturnih društava u Šibensko-kninskoj županiji...pročitaj više